Geen vervuiling in ons water

De AWPenLRR gaat voor gezond water voor mens en natuur, met aandacht voor lokale verschillen. Bestrijdingsmiddelen uit de akkerbouw, glastuinbouw, bollenteelt, onkruidbestrijdingsmiddelen, medicijnresten en ook industriële stoffen als GenX horen niet in het water. Belangen van bedrijven blijken vaak binnen het huidige waterschapsbestuur voorrang te krijgen. Wij willen voorkomen dat gifstoffen in het water terecht komen door deze uit het water te houden. Wij pleiten voor meer voorlichting over medicijngebruik aan inwoners en bedrijven en zetten ons in voor strenge handhaving. Gezond water geeft een mooiere waternatuur, met meer bloeiende planten langs de waterkant, een rijker insectenleven en een betere visstand. Water is immers van en voor ons allemaal!

Zie ook dit artikel in Water Forum Magazine over het kritische geluid van AWP-fractieleiders op de huidige waterkwaliteitsaanpak.